Kolik zaplatíte za škodu, kterou z nedbalosti způsobíte zaměstnavateli?

Tentokrát jste měli štěstí, drahý firemní notebook se po pádu ze stolu nepoškodil, ale příště to může dopadnout jinak. Pravděpodobnost, že si zaměstnavatel vystačí s omluvou, je prakticky nulová. Dle zákoníku práce (§ 250) má právo na náhradu škody a byl by sám proti sobě, kdyby ji nevyužil. Na kolik vás nešikovnost vyjde a jak se před škodami způsobenými z nedbalosti chránit? Odpovědi najdete v tomto článku. V souladu s platnou legislativou má zaměstnanec povinnost nahradit zaměstnavateli škodu, pokud k ní dojde v příčinné souvislosti s porušením pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti. Důkazní břemeno nese zaměstnavatel – ten musí zaměstnanci vinu prokázat a oznámit mu ji písemnou formou nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy vznik škody zjistil. Rozsah náhrady škody definuje § 257. V případě škody způsobené z nedbalosti je zaměstnanec povinen uhradit škodu ve výši do 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku. Limit přestává platit v momentě, kdy zaměstnavatel prokáže úmysl nebo vyjde najevo, že dotyčný škodu způsobil v opilosti či po zneužit návykových látek. Za škodu, ke které dojde za takových podmínek, je zaměstnanec odpovědný ve skutečné výši. Zaměstnavatel má navíc právo požadovat i náhradu ušlého zisku. V případě opakovaného poručení pracovních povinností se škody kumulují. Plnou odpovědnost nese zaměstnanec také za škody, ke kterým dojde na základě uzavřené dohody o schodku na svěřených hodnotách nebo svěřené věci. Zaměstnanec by si měl uvědomit, že dle zákoníku práce musí zaměstnavatele upozornit na hrozící škodu, případně proti ní zakročit. Za nesplnění těchto povinností je odpovědný ve výši trojnásobku měsíčního platu. Zaměstnanci nicméně mohou uzavřít pojištění odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli. Produkt, který je obdobou klasického pojištění odpovědnosti v občanském životě, kryje veškeré způsobené škody – tedy s výjimkou úmyslného jednání a škod vzniklých v opilosti či pod vlivem omamných látek.

Publikováno: 30. 05. 2020

Kategorie: Finance

Autor: Alena Švandová